Kvalita řízení škol – praktické aplikace

(Jak na to)

Odborný seminář

 

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MŠMT- 35938/2015-1.

Druh dalšího vzdělávání

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Cílová skupina

Ředitelé a řídící pracovníci škol a školských zařízení

Obsah semináře je zaměřen především na praktickou aplikaci efektivního a kvalitního řízení ve škole a školském zařízení.

Obsah

1.    Dokumentace školy a její řízení

·      Jednotná úprava dokumentů, směrnic, pokynů a příkazů

     -       záhlaví, zápatí;

     --    identifikace dokumentu.

·      Úprava písemností zpracovaných textovými editory dle ČSN 01 6910 (2014) – základní informace,      porovnání

·      Sběrný arch elektronické spisové služby 

     –    číslo jednací pro dokumenty, směrnice, pokyny a příkazy

     -         vytvoření kompletního seznamu dokumentů, které škola ke své činnosti a provozu potřebuje;

     -         nastavení evidence dokumentů v tomto seznamu;

     -         požadavky na řízení dokumentů

·      Zápisy z porad

     -         co musí každý zápis obsahovat;

     -         příklady zápisů s uvedením jednotlivých bodů.

·      Kontrolní činnost

     -         vytvoření efektivního přehledu systému kontrolní a hospitační činnosti 

     –     vzorový formulář; 

     -         jak provádět záznamy o provedené kontrole a hospitaci do vytvořeného přehledu;

     -         příklady zápisu z kontroly a hospitace se zpětnou vazbou od kontrolovaného pracovníka;

     -        vytvoření elektronického úložiště pro management školy.

·      Zprávy z pracovních cest

     -        vytvoření jednotného formuláře (co by měla zpráva obsahovat);

     -       vytvoření společného elektronického úložiště,

     -      vazba na cestovní příkaz.

·      Řízení dokumentů a záznamů - směrnice

2.    Rozvržení a evidence pracovní doby pedagogických pracovníků

·       příklady zpracování rozvržení pracovní doby v souladu se zákoníkem práce a zákonem o                    pedagogických pracovnících;

·       využití pro evidenci pracovní doby elektronické docházky nebo jiných softwarů (např. Bakaláři, aj.).

3.    Procesní řízení

·       jak pojmenovat proces,

·       co musí proces obsahovat (popis procesu a postupový diagram, kartu procesu, metriku,                      vyhodnocení);

·       tvorba jednoznačných a jednoduchých postupových diagramů pro činnosti, které tvoří proces;

·       příklady procesů

4.    Využití informačních technologií k efektivnímu řízení školy a školského zařízení

·       co umožňuje Office 365 (školy mají zdarma) pro nastavení komplexního systému procesního              řízení školy (příklad nastavení systémového řízení školy);

·       vazba na informační systémy vytvořené pro školy.

Forma vzdělávacího programu

Seminář

Vzdělávací cíl

·         Zlepšení kvality řízení škol a školských zařízení.

·         Získání informací a znalostí o efektivním řízení školy.

·         Osvojení si specifických znalostí a dovedností potřebných k výkonu své funkce.

Hodinová dotace

5 hodin

Maximální počet účastníků

10 pedagogických pracovníků.

 

Plánované místo konání

Budova školy nebo školského zařízení

Odborný garant a lektor

Ing. Marcela Špundová

Materiální a technické zabezpečení

Dataprojektor, PC, textový materiál

Způsob vyhodnocení akce

Osvědčení.

Účastnický poplatek 

600 Kč bez DPH za jednoho účastníka (úhrada fakturou po absolvování semináře)

Podání přihlášek elektronicky

marcela.spundova@gyp.as

dana.maryasova@seznam.cz 

Termín podání přihlášek

Nejpozději 2 dny před termínem semináře.

Vzdělávací zařízení

GYP LOGISTICS, a.s. 

Příkop 838/6

602 00 Brno

Česko

marcela.spundova@gyp.as                                                                     

Certifikace.gyp.as                                                                                   

+420 603 753 484

 

 

Přihláška

Jméno a příjmení, titul

 

Datum narození

 

Funkce

 

Název školy dle zřizovací listiny

 

Adresa školy

 

DIČ

 

Místo konání semináře