Specifický cíl

Zlepšení kvality řízení managementem škol a školských zařízení: 

 •  Odkrývání a odstranění slabých míst a nedostatků pro nastavení kvality řízení.
 •  Zavedení efektivního a kvalitního systému řízení ve škole a školském zařízení.

Přínos správně budovaného systému kvality řízení

 •  Prokazatelné zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti školy.
 • Prezentace školy i v rámci EU.
 • Systematický a jasný způsob řízení (není řešen intuitivně).
 • Jasně stanovené odpovědnosti a kompetence.
 • Přesně stanovená pravidla ve fungování školy.
 • Pořádek v dokumentaci.
 • Procesní přístup.
 • Zapojení zaměstnanců.
 • Informovanost (odstranění kabinetních dohadů).
 • Pomůže do budoucna obstát v konkurenci.
 • Využití metod k neustálému zlepšování.
Rozsah konzultační a poradenské společnosti 
 • spolupráce při zjišťování aktuálního stavu systému řízení školy 
 • dodání podkladů pro zpracování dokumentace systému managementu kvality 
 • spolupráce při nastavení využití informačních technologií pro kvalitu řízení 
 • školení pracovníků 

Konzultace jsou prováděny na základě doporučení konzultanta nebo i potřeby školy v předem domluvených schůzkách. 
Poradenská činnost je prováděna na pracovištích školy.

Postup při zavádění systému řízení kvality
1.     Organizační schéma školy a organizační řád školy
2.     Informační systém školy
3.     Zásady spisového řádu, archivační a skartační řád
4.     Dokumentace školy a její řízení
 • Jednotná úprava dokumentů, směrnic, pokynů a příkazů
 • Úprava písemností zpracovaných textovými editory dle ČSN 01 6910 (2014)
 • Odpovědnosti, kompetence
 • Přístupová práva k dokumentaci
 • Sběrný arch elektronické spisové služby – číslo jednací pro dokumenty, směrnice, pokyny a příkazy
 • Zápisy z porad
 • Kontrolní činnost
 • Zprávy z pracovních cest
 • Řízení dokumentů a záznamů - směrnice
 • Rozvržení a evidence pracovní doby pedagogických pracovníků
 • Další dokumentace potřebná pro řízení a chod školy
5.     Procesní řízení
6.     Využití informačních technologií

Výhody využití Office 365 pro kvalitu řízení školy 
 • v současné době nejkomplexnější nástroj pro kvalitu řízení 
 • veškeré požadavky na řízení školy v jednom systému - zefektivnění chodu a řízení školy 
 • lze nastavit různé procesy z oblasti pedagogické, ekonomické i provozní, včetně jejich schvalování 
 • aktuální informovanost - všichni zaměstnanci mají dostupné informace o dění ve škole 
 • stanovená jasná pravidla a odpovědnosti 
 • zapojení více pracovníků – vkládání informací provádí pracovník odpovědný za určitou činnost, včetně dokumentace 
 • úspora kancelářské techniky a materiálu (jeden tištěný originál s podpisem ředitele školy) 
 • zpětná vazba pro vedení školy 
 • škola nezatěžuje svůj server, úložiště je mimo školu; je nutný přístup k internetu

Platební podmínky, dodací lhůta
Konzultační a poradenská činnost je poskytnuta jako celek a konečná cena celkem činí 18 000,00 Kč bez DPH.
Při zahájení konzultací je účtována část dohodnuté ceny ve výši 50%.
Po dokončení konzultací je účtována část dohodnuté ceny doplacením zbytku.

Předpokládaná doba trvání budování systému, za předpokladu, že škola vytvoří podmínky pro hladký a rychlý průběh činnosti a bude v termínech stanovených konzultantem, resp. poradcem, plnit doporučené postupy, bude 8 měsíců.