Interní audit pro nastavení systému kvality řízení

Specifický cíl
Odkrývání a odstranění slabých míst a nedostatků pro nastavení kvality řízení.

Rozsah činnosti konzultační a poradenské společnosti 
  • Zpracování plánu interního auditu
  • Přezkoumání dokumentace, zda splňuje požadavky na kvalitu řízení.
  • Odhalení nedostatků – neshod a slabých míst.
  • Vyhodnocení fungování kvality řízení
  • Zpracování závěrečné zprávy
  • Návrhy na opatření k nápravě.
  • Zlepšování.
Platební podmínky a doba trvání 
Konzultační a poradenská činnost je poskytnuta jako celek a konečná cena celkem činí 5 000,00 Kč bez DPH. 
Při zahájení konzultací je účtována část dohodnuté ceny ve výši 50%.
Po dokončení konzultací je účtována část dohodnuté ceny doplacením zbytku.

Předpokládaná doba trvání budování systému, za předpokladu, že škola vytvoří podmínky pro hladký a rychlý průběh činnosti a bude v termínech stanovených konzultantem, resp. poradcem, plnit doporučené postupy, bude 4 měsíce.